ALGEMENE VOORWAARDEN VANSELFIE B.V.

Artikel 1

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van VanSelfie, met een derde, hierna te noemen: “de opdrachtgever”, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met VanSelfie waarvoor voor de uitvoering een derde wordt betrokken.

Offertes

Artikel 2

2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij deze een termijn van aanvaarding bevatten. Indien een vrijblijvend aanbod door de opdrachtgever wordt aanvaard, heeft VanSelfie het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Levering diensten

Artikel 3

3.1 VanSelfie zal zich inspannen om de diensten te leveren binnen de overeengekomen tijd.

3.2 Overschrijding van de overeengekomen tijd, door welke oorzaak dan ook, geeft de opdrachtgever nimmer het recht om ontbinding van de overeenkomst te vragen of schadevergoeding te claimen.

Artikel 4

4.1 Partijen zullen tijdig in onderling overleg de overeenkomst op de relevante onderdelen wijzigen indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat bepaalde omstandigheden een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst belemmeren of dreigen te belemmeren.

4.2 Zowel VanSelfie als de opdrachtgever zijn verplicht mee te werken aan een wijziging van de overeenkomst indien bij de uitvoering van de opdracht blijkt dat voor een behoorlijke vervulling van de opdracht een wijziging of een uitbreiding noodzakelijk is. De aan een wijziging of uitbreiding verbonden meerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever.

4.3 Voor een tussentijdse wijziging of aanvulling van de overeenkomst op verzoek van de opdrachtgever, is de schriftelijke instemming van VanSelfie noodzakelijk. Wanneer VanSelfie met bedoelde aanvulling of wijziging instemt, zijn daarmee samenhangende meerkosten voor rekening van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

Artikel 5

5.1 Alle werkzaamheden worden door VanSelfie naar beste vermogen verricht. Uit de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst vloeit voor VanSelfie een inspanningsverplichting, geen resultaatsverplichting voort. VanSelfie zal niet aansprakelijk zijn voor de schade die de opdrachtgever en/of derden lijden ten gevolge van het gebruik en/of de uitvoering door de opdrachtgever en/of derden van door VanSelfie geleverde diensten en producties. Opdrachtgever vrijwaart voor zover nodig VanSelfie voor eventuele aanspraken van derden.

Vertrouwelijkheid, Bescherming verleende diensten

Artikel 6

6.1 VanSelfie zal ervoor zorgen dat vertrouwelijk aan haar door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie niet ter kennis van derden komt. VanSelfie behoudt zich het recht voor haar diensten aan andere opdrachtgevers aan te bieden voor zover dit in overeenstemming is met de door VanSelfie in acht te nemen vertrouwelijkheid. De opdrachtgever heeft niet het recht zich op het standpunt te stellen dat VanSelfie de diensten uitsluitend en exclusief aan haar kan verlenen.

6.2 VanSelfie behoudt te allen tijden het auteursrecht, samenhangend met de door haar geleverde diensten, beeldmateriaal, producties en ontwerpen.

6.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd gebruik te maken, of door derden gebruik te laten maken, van de diensten, producties en ontwerpen zolang zij niet aan VanSelfie heeft voldaan hetgeen zij ter zake daarvan is verschuldigd.

6.4 Van het in dit artikel bepaalde kan uitsluitend schriftelijk en in overeenstemming worden afgeweken.

Honorarium

Artikel 7

7.1 Het door VanSelfie berekende honorarium betreft uitsluitend de vergoeding voor de door haar gegeven geleverde diensten, beeldmateriaal, producties en ontwerpen. Overige kosten, zoals materiaalkosten, kosten van derden en kosten van meerwerk, worden afzonderlijk berekend, voor zover deze kosten niet in de offerte zijn opgenomen.

7.2 Bij een samengestelde offerte bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte van het geoffreerde tegen de voor dat onderdeel aangegeven prijs.

Betaling

Artikel 8

8.1 De opdrachtgever is gehouden de overeengekomen prijs binnen veertien dagen na factuurdatum te voldoen. Verrekening is niet toegestaan mits hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven. 

8.2 De opdrachtgever dient bij de totstandkoming van de overeenkomst 50% van het overeengekomen honorarium te voldoen en de overige 50% dient binnen veertien dagen na afronding te zijn voldaan.

8.3 Indien onverwachte werkzaamheden voorkomen kan na overleg met de opdrachtgever, VanSelfie de extra activiteiten factureren. 

8.4 De kosten van derden en de kosten van de samenwerking met derden worden volledig doorberekend, te denken valt hierbij aan locatie-, verblijf- en apparatuurkosten.

8.3 Wanneer de door VanSelfie te leveren diensten betreffen het begeleiden van werkzaamheden en projecten die zich over een periode van meer dan vier maanden uitstrekken en waarvoor geen totaalprijs is afgesproken, zal per maand vooraf worden gefactureerd op basis van uren op basis van, van tevoren overeengekomen, bedragen.

8.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een sommatie of ingebrekestelling is vereist. Wanneer de opdrachtgever in gebreke is met de betaling,is zij een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Wanneer de opdrachtgever ook na een schriftelijke herinnering van VanSelfie in gebreke blijft met de betaling van het honorarium, is VanSelfie gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dit geval is de opdrachtgever aansprakelijk voor de door VanSelfie gederfde winst en alle kosten, inclusief alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die het gevolg zijn van door VanSelfie te nemen maatregelen.

Tussentijdse ontbinding

Artikel 9

9.1 VanSelfie heeft het recht de overeenkomst met de opdrachtgever, zonder dat een ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst noodzakelijk is, ontbonden te verklaren wanneer de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, aan haar voorlopige surséance van betaling wordt verleend of wanneer de opdrachtgever niet meer aan zijn verplichtingen kan voldoen.

9.2 Bij ontbinding van de overeenkomst is de opdrachtgever aansprakelijk voor de schade die daaruit voor VanSelfie voortvloeit, een en ander als hierboven omschreven in artikel 8.4.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 10

10.1 Alle geschillen tussen VanSelfie en de opdrachtgever zullen worden voorgelegd aan de Arrondissementsrechtbank te Utrecht.

10.2 Op de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Intellectueel eigendom en beeldrecht

Artikel 11

11.1 VanSelfie heeft te allen tijde het volledige intellectueel eigendom en beeldrecht over alle door haar geproduceerd beeld en geluid. 

11.2 Al het geproduceerde beeldmateriaal en geluid zal aan de opdrachtgever rechtenvrij worden verstrekt, voor zover het wordt ingezet binnen de afgesproken opdracht. Indien derden, al dan niet via de opdrachtgever, het geproduceerde beeldmateriaal en geluid willen gebruiken voor andere opdrachten, al dan niet voor de opdrachtgever, zal aan VanSelfie een daarvoor een, binnen de branche gebruikelijke, vergoeding worden betaald. Zonder deze vergoeding is VanSelfie op generlei wijze verplicht het materiaal aan derden, dan wel aan de opdrachtgever, te verstrekken.

11.3 Indien er sprake is van de ARVODI vervalt artikel 11.1 en 11.2